เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน (MU)
รหัส : SHA01_SS

พ.ย. - ธ.ค.60

ราคาเริ่มต้น 14,900.- บาท


เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน (TG)
รหัส : SHA02_SS

01 - 05 / 13 - 17 / 20 - 24 ธ.ค.60
03 - 07 / 24 - 28 ม.ค.61

ราคา 19,799.- บาท


SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน (XW)
รหัส : SHA03_SS

พ.ย.60 - มี.ค.61

ราคาเริ่มต้น 13,555.- บาท


ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน (XW)
รหัส : SHA04_SS

พ.ย.60 - มี.ค.61

ราคาเริ่มต้น 18,799.- บาท1