เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน (TG)
รหัส : SHA01_SS

มี.ค.- มิ.ย.61

ราคาเริ่มต้น 23,999.- บาท1