MAR SAKURA NAGOYA TAKAYAMA 6วัน 3 คืน (TG) รหัส : JP06_TAS

 ซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะ
 เยี่ยมชม โรงงานพายปลาไหล
 สัมผัสการสวมใส่ ชุดกิโมโน      
 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” 
 ชมแนวเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ
  

  28 มี.ค.- 02 เม.ย. 61


  

 

49,900.- 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม>