MAR CHERRY BLOSSOM KANTO โตเกียว 6 วัน 3 คืน (TG) รหัส : JP11_TAS

 ล่องเรือโจรสลัด วนอุทยานฮาโกเน่ 
 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ”

 ชมซากุระ ณ สวนอุเอะโนะ
 ชมดอกซากุระ ณ สวนชินจุกุเกียวเอน
 ช้อปปิ้งชินจูกุ 

  28 มี.ค. - 02 เม.ย.61

 

 

47,900.-  


  

 รายละเอียดเพิ่มเติม>