TOKYO PREMIUM 6 DAYS (JL) รหัส : UDC_JP01_VTG

 ล่องเรือชมอุทยานแห่งชาติฟูจิ-อิสุ
 ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ 
 ชมเทศกาลดอกพิงค์มอส
 เดินเล่นชมเมืองโบราณเมืองคาวาโกเอะ 
 นมัสการขอพรที่วัดอาซากุสะ 20 - 25 / 25 - 30 ก.ค.61


 56,900.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>