Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน (NX) รหัส : HK01_SS

 แวะถ่ายรูปสาวงามหวีหนี่      
 มัสการองค์สังกระจายวัดผู่ถอ   
 ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  
 ถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ปอล   
 ช้อปปิ้งเซนา โด้สแควร์ 
01 - 03 / 08 - 10 / 17 - 19 มี.ค61


25 - 27 / 31 มี.ค. - 02 เม.ย.61


8,899.-


รายละเอียดเพิ่มเติม>