CANADA-USA 11 day (QR) รหัส : US01_JF

 ชมชาโตว์ฟองโตแนค  
 เข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม 
 ล่องเรือเที่ยวชมหมู่เกาะ 1,000 เกาะ   
 ขึ้นหอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์
 ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า  
12 - 22 ต.ค.60


129,990.-


 

รายละเอียดเพิ่มเติม>