ทัวร์ฉงชิ่ง Chongqing ต๊ะ ต่อน หยอน 4 วัน (WE) รหัส : CN02_SS

 ชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  
 ชมอุทยานเขานางฟ้า 
 ชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 
 ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่หงหยาต้ง 
 ชมวัดพุทธเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี     
05 - 08 เม.ย.61

 

19,899.- 


13 - 16 / 14 - 17  เม.ย.61

 

21,899.- 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>