TAIWAN 4 วัน (CI) รหัส : TW01_FT

 เข้าชมอุทยานเย่หลิ่ว
 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู
 ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   
 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง  
 ขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89  

02 - 05 พ.ย.60 // 11 - 14 ม.ค.61


08 - 11 / 23 - 26 ก.พ.61


01 - 04 / 15 - 18 / 16 - 19 มี.ค.61


28,888.- 

 

02 - 05  / 09 - 12 ธ.ค.60


29,888.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>