TAIWAN HANSA 4 วัน (TG) รหัส : TW01_VTG

 เข้าชมอุทยานเย่หลิ่ว
 ชม วัดจงไถฉันซื่อ 
 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา   
 กราบไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง  
 ขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89  

21 - 24 /28 ก.ย. - 01 ต.ค.60


09 - 12 / 16 - 19 / 23 - 26 พ.ย.60


07 - 10  / 14 - 17 ธ.ค.60


25,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>