แพ็คเกจคลับเมด ฟิโนลูห์ วิลล่า 3 วัน รหัส : PKGCM_02

 

 
แพ็คเกจคลับเมด ฟิโนลูห์ วิลล่า 3 วัน 
 
  - ราคา เริ่มต้น 46,500.-
  สำรองที่นั่งได้ถึง 30 มิ.ย.61
  - ช่วงเวลาเดินทาง 03 พ.ค.62 
   
  * ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ฯลฯ
  * ค่าทัวร์หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายการระบุไว้
  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
   
  หมายเหตุ
  - บุฟเฟ่ต์อาหารทุกมื้อ พร้อมด้วยเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ไวน์ เบียร์
- ฟรีกิจกรรมต่างๆ บนเกาะ 
- การแสดงโชว์ของคลับเมด
- ค่าบริการรับส่ง สนามบิน-โรงแรม 
   
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>