Vintage Myanmar 3 วัน (FD) รหัส : MM01_PVCT

 นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น 
 สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 
 เข้าชมพระราชวังบุเรงนอง  
 นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 ความสวยงามของพระเจดีย์เยเลพญา

02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 มี.ค.61


16-18 / 17-19 /24-26 / 31 มี.ค.-02 เม.ย.61

 

11,900 .- 23-25 / 30 มี.ค.-01 เม.ย.61

 

11,999 .- 06-08 / 07-09 เม.ย. 61

 

12,900 .- รายละเอียดเพิ่มเติม>