Egypt-Jordan 8 Days (MS) รหัส : EG04_PCVT

 ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิด 
 ชมเสาปอมเปย์   
 ชมเมืองเพตร้า 
 ชมนครเจอราช
 ขึ้นชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน 
  
05-12 พ.ค.61

 

23-30 มิ.ย. / 24-31 ก.ค.61

 

58,888.- 


19-26 พ.ค.61


57,888.- 


11-18 ส.ค.61


59,555.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>