Egypt-Jordan 8 Days (MS) รหัส : JOR04_PCVT

 ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิด 
 ชมเสาปอมเปย์   
 ชมเมืองเพตร้า 
 ชมนครเจอราช
 ขึ้นชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน 
  
30 ธ.ค. 60 - 06 ม.ค.61

 

59,888.- 


27 ม.ค. - 03 ก.พ. // 17 - 24 ก.พ. 61


01 - 08 / 17 - 24 / 24 - 31 มี.ค. 61


58,888.-  

รายละเอียดเพิ่มเติม>