Hokkaido Snow time รหัส : FWT_PKGJP02

 
SAPPORO FLIGHT & RAIL (3 วัน 2 คืน)
 
  ราคารวม
  - บัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบินไทย
  - บัตรโดยสาร JR ไป-กลับ สนามบินชิโตเสระ - สถานีซัปโปโร
  - ที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
  - ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
   
   
 

 

   
 
RUSUTSU POWDER LIFE (5 วัน 4 คืน)
 
  ราคารวม
  บัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบินไทย
  - บัตรโดยสารรถบัสจากสนามบินชิโตเสะ - ที่พัก-ตัวเมืองซัปโปโร 
  - บัตรโดยสาร JR จากตัวเมืองซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ
  - ที่พัก 2 คืนที่  RUSUTSU SKI RESORT พร้อมอาหาร
  - ที่พัก 2 คืนที่  KEION PLAZA SAPPORO พร้อมอาหาร 
   
 

 

   
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>