Jordan 7 Days( WY ) รหัส : JOR01_PVCT

 ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ
 ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด 
 ลงเรือท้องกระจก 
 ชมเมืองเพตร้า
 ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน
 28 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61


30 ธ.ค.60 - 05 ม.ค.61


49,888.- 25 - 31 ม.ค.61


45,888.- 17 - 23 ก.พ.61


46,888.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>