Jordan 7 Days( WY ) รหัส : JOR01_PVCT

 ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ
 ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด 
 ลงเรือท้องกระจก 
 ชมเมืองเพตร้า
 ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน
 29 พ.ค - 04 มิ.ย.61


51,999.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>