TAKAYAMA - FUJI - TOKYO 6 DAYS (TG) รหัส : JP02_TAS

 ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะมรดกโลก 
 ชมทาคายาม่าจินยะ   
 เดินตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า
 ชมปราสาทมัตสึโมโต้
 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 
15 - 20  พฤศจิกายน  60


46,700.- 


29 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 60


44,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>