Mono Swiss 7 วัน (TG) รหัส : EUR01_VTG

 ชมเมืองซูริค Zurich  
 ชมกรุงเจนีวา
 ขึ้นไปชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 ขึ้นรถไฟฟ้าสายจุงฟราวบาห์เนน 
 ถ่ายรูปคู่กับ สะพานไม้ชาเพล  

18 - 24 ก.ย.60


57,900.- 06 - 12 / 20 - 26 / 27 พ.ย. - 03 ธ.ค.60


01 - 07 / 03 - 09 ธ.ค.60


53,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม>