HOKKAIDO TOYA 5 วัน 3 คืน (TG) รหัส : HOK02_TAS

 ชนเผ่าพื้นเมืองหมู่บ้านไอนุ
 โนโบริเบทสึ บ่อโคลนเดือด จิโกคุคานิ
 สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน 
 ทะเลสาบโทยะ 
 ช้อปปิ้ง ทานูกิ โคจิ 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61

 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 61

 

47,900.- 
รายละเอียดเพิ่มเติม>