SONGKARN KYUSHU FUKUOKA 5 วัน 3 คืน (TG) รหัส : FUK02_TAS

 ชมเมืองเล็กๆหมู่บ้านยูฟูอิน 
 ชมบ่อน้ำนรกของเมืองเบปปุ  
 ชมศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ   
 นมัสการศาลเจ้าดาไซฟุ  
 ช้อปปิ้งจุใจที่เทนจิน มอลล์  12 - 16 เม.ย. 61


 58,900.-