แพ็คเกจเที่ยว U.S.A 9 DAYS (CX) รหัส : PKG_USA01

 
แพ็คเกจเที่ยว EAST U.S.A 9 DAYS (CX)
 
  - เดินทางทุกวันอังคาร, ศุกร์
  - ราคา เริ่มต้น 64,990.-
  - เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
   
   อัตราค่าบริการไม่รวม
  *ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน* // ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน
  *ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์*
  *ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ทิปไกด์และคนขับรถ*
  *ค่าอาหารกลางวัน และ เย็น*
   
  หมายเหตุ
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
   
 


รายละเอียดเพิ่มเติม>>