Hilight Russia 7 วัน (TG) รหัส : EUR08_VTG

มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน

จัตุรัสแดง ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม
26 พ.ค. - 1 มิ.ย.61


58,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม>