Hilight Russia 7 วัน (TG) รหัส : EUR08_VTG

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน

ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-

จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
9-15  / 14-20 เม.ย.61


 

67,900.- 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.61


58,900.- รายละเอียดเพิ่มเติม>