BEST OF ENGLAND 8 วัน (TG) รหัส : EUR10_PKG

 ชมสโตนเฮนข์  
 เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด
 ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ   
 ชมมหานครลอนดอน  

11  -  18 เมษายน 2561

 

93,900.- 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>