อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน (TG) รหัส : EUR14A_DS

 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
 ลงเรือกอนโดล่า
 ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา 
 เที่ยวชมมหานครปารีส 


 

11 - 21 เม.ย.61

 

 

116,000.- 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม>