Jordan 7 Days (RJ) รหัส : JOR03_PVCT

 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส
 ล่องเรือท้องกระจกแล่นในทะเลแดง   
 ชมความสวยงามนครเพตร้า
 ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน  
 ขึ้นชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน  

27 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61 


28 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61


29 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.61 


30 ธ.ค.-05 ม.ค.61


62,888.- 

 

26 ม.ค. - 01 ก.พ.61


16 - 22 / 28 ก.พ. - 06 มี.ค.61


16 - 22 / 23 - 29 มี.ค.61


59,888.- 


รายละเอียดเพิ่มเติม>